OSNOVNE VREDNOSTI NA KOJIMA TEMELJIMO POSLOVANJE

Kvalitet stvara budućnost i održava se kroz sve elemente našeg delovanja.

Zaštita životne sredine, zdravlje i sigurnost zaposlenih trajna su odgovornost i obaveza svakog radnika kroz efikasno sprovođenje zakona iz oblasti zaštite životne sredine.

Osposobljeni, motivisani i verni zaposleni izvor su naše snage.

Stalno obnavljanje opreme i korišćenje novih tehnologija u cilju povećanja produktivnosti poslovanja.

Sprovođenje kadrovske politike kojom se povećava znanje, stručnost i osposobljenost svih zaposlenih.

Uključivanje u sportske, kulturne i humanitarne događaje.

Naše poslovne aktivnosti usaglašene su sa zahtevima sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001, ISO 14001 i ISO 18001, s ciljem da svojim klijentima obezbedimo najviši kvalitet i standard. Za pružanje usluga čišćenja i servisiranja objekata industrijskih postrojenja i rezervoara i transporta otpada posedujemo Integralnu dozvolu za sakupljanje, transport i tretman neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije. Industrijska čišćenja, sakupljanje, transport i tretman opasnog otpada vršimo u naftnoj, hemijskoj i prehrambenoj industriji, termoenergetskim postrojenjima, kotlarnicama, brodogradilištima i drugim postrojenjima.

Sve ovo podrazumeva:

 • Čišćenje rezervoara za skladištenje sirove nafte i naftnih derivata;
 • Čišćenje rezervoara za skladištenje tečnosti;
 • Čišćenje rezervoara u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji;
 • Čišćenje separatora, futoksa, postrojenja za obradu voda, igličastih i reni bunara i kolektora;
 • Čišćenje i hemijsko pranje kotlova, izmenjivača, kolona i posuda;
 • Čišćenje i TV inspekcija podzemnih linija cevovoda, uljne, atmosferske i fekalne kanalizacije i sanacija kanalizacione mreže bez raskopavanja;
 • Čišćenje slivnika, šahti i kolektora, separatora uljne kanalizacije i taložnika;
 • Čišćenje cevovoda za transport šljake i pepela u termoelektranama;
 • Čišćenje brodova (komora, motora) i svo odmašćivanje na brodovima;
 • Čišćenje proizvodnih hala, fasada zgrada (uklanjanje grafita) i boja na aerodromskim pistama;
 • Čišćenje i bajcovanje s pasiviziranjem prohromskih površina;
 • Čišćenje praškastih materijala u cementarama, brodogradilištima, rudnicima i šećeranama;
 • Čišćenje ugljene prašine u sušarama uglja, termoelektranama, ali i svih drugih industrijskih praškastih materijala;
 • Hemijska pranja metalnih i betonskih površina, kao i materijala od prohroma;
 • Sanaciju ekoloških akcidenata usled izlivanja nafte, naftnih derivata i drugih opasnih materija;
 • Vodeno i suvo peskarenje s antikorozivnom zaštitom;
 • Čišćenje i skidanje hidroizolacije s pripremom za stavljanje nove;
 • Skidanje korozije i izolacije na podvožnjacima i mostovima.

„EKO MABER inženjering” d.o.o. posebnu pažnju poklanja savremenoj opremi, specijalnim vozilima i mašinama, sredstvima i opremi za rad, kao i stručnom osposobljavanju i obučavanju zaposlenih, u cilju pružanja što kvalitetnije usluge klijentima.

img_3866_resize

EKO MABER inženjering” d.o.o. za poslove sakupljanje i transport otpada raspolaže sa:

 • Visokopritisnim pumpama s rasponom pritisaka 300–1200 bara;
 • Uređajima za toplo pranje od 800 bara;
 • Šest specijalnih vozila s prihvatnim cisternama od 7 do 10 kubnih metara, s potpunom ekološkom opremom: vakuum pumpa, vijačna pumpa, pumpa visokog pritiska, kanal džet sistem za probijanje zauljenih kanalizacija, rezervoari za smeštaj disperzanata i hvatač varnica;
 • Dve cisterne od 10 i 15 kubnih metara za transport uljnog taloga;
 • Uljnonepropusnim branama i upijačima za sakupljanje i lokalizaciju površine kontaminirane naftom i naftnim derivatima i zaštitu vodenih ili drugih površina od mogućih zagađenja.

Posedujemo i rifularni bager za čišćenje i izmuljavanje rečnih vodotokova, kojim smo uspešno obavili: sanaciju dela priobalja Dunava za potrebe HIP „Azotare” Pančevo i Rafinerije nafte Pančevo; bagerovanje navoza u Brodogradilištu „Sava” u Mačvanskoj Mitrovici; izmuljavanje jezera ispred crpne stanice u Kostolcu, skladištenje biljnog uljnog taloga obavljamo u četiri prihvatna rezervoara kapaciteta od po 300 kubnih metara, na lokaciji PKB „Inshra” a. d. fabrika stočne hrane Padinska Skela; odležavanjem uljnog taloga u prihvatnim rezervoarima dolazi do raslojavanja na uljnu i čvrstu fazu, koje se dalje mogu koristiti u proizvodnji stočne hrane kao energetsko hranivo i omašćivač potpunih krmnih smeša za ishranu životinja; u kozmetičkoj industriji; itd.